RSS

11. Rozrobky dla charczowoji promysłowosti (Developments for the food industry)This page provides information on some projects for the food industry. Equipment for this industry is characterized by a wide variety of devices and automation systems. For example, the production of artificial protein shells by Cutisin technology. Special types of extruder forming heads are being developed to ensure the operation of automatic lines. There are four types of extruders available on the page that can be ordered to complete automatic lines for the production of artificial protein shells.Na cij storinci predstawłena informacija pro dejaki projekty dla charczowoji promysłowosti. Obładnannia dla cijeji hałuzi widrizniajeťsia szyrokym rozmajittiam aparatiw ta system awtomatyzaciji. Naprykład, wyrobnyctwo sztucznych biłkowych obołonok za technołogijeju «Cutisin». Dla zabezpeczennia roboty awtomatycznych linij rozroblajuťsia speciälni typy ekstrudernych formujuczych hołowok. Na storinci predstawłeni czotyry typa ekstruderiw, jaki możno zamowyty dla kompłektaciji awtomatycznych linij dla wyrobłennia sztucznoji biłkowoji obołonky.1. Special extruder BGEMH 40

Special molding head for the production of artificial protein shell of caliber 40. This device is similar to the scheme of the German engineering office of Dr. Dorstewitz.Speciälna formujucza hołowka dla wyrobnyctwa sztucznoji biłkowoji obołonky kalibrom 40. Cej aparat po schemi roboty błyźkyj do aparatiw nimećkoho inżenernoho biuro doktora Dorstewitca.Special extruder BGEMH 40The peculiarity of the device is the ability to work on the classic scheme used at the Ukrainian enterprise LLC «Belkozin», as well as the axial supply of protein collagen. Details for interested parties.Osobływistiu aparatu je możływisť roboty po kłasycznij schemi, jaka wykorystowujeťsia na ukrajinśkomu pidpryjemstwi TOW «Biłkozyn», a takoż osiowa podacza biłkowoji reczowyny kołahenu. Podrobyci dla zacikawłenych osib.2. Special extruder BGEMH40/35/34/32/30DR 

Special molding head for the production of artificial protein shell of caliber 40, 35, 34, 32, 30. This device is similar to the scheme of the German engineering office of Dr. Dorstewitz.Speciälna formujucza hołowka dla wyrobnyctwa sztucznoji biłkowoji obołonky kalibrom 40, 35, 34, 32, 30. Cej aparat po schemi roboty błyźkyj do aparatiw nimećkoho inżenernoho biuro doktora Dorstewitca.Special extruder BGEMH40/35/34/32/30DRThe peculiarity of the device is the ability to work on the classic scheme used at the Ukrainian enterprise LLC «Belkozin», as well as the axial supply of protein collagen. An additional feature of the device is its rotor, which contributes to the quality of the moldable shell, raising its transverse discontinuous efforts. Also the unit is designed in a monoblock and has the ability to work with ammonia. Details for interested parties.Osobływistiu aparatu je możływisť roboty po kłasycznij schemi, jaka wykorystowujeťsia na ukrajinśkomu pidpryjemstwi TOW «Biłkozyn», a takoż osiowa podacza biłkowoji reczowyny kołahenu. Dodatkowoju osobływistiu aparatu je joho rotor, jakyj spryjaje jakosti formujemoji obołonky, pidnimaje jiji popereczni rozrywni zusylla. Takoż aparat oformłenyj u monobłok ta maje możływisť praciuwaty z amiäkom. Podrobyci dla zacikawłenych osib.3. Special extruder BGEMH 40N

Special molding head for the production of artificial protein shell of caliber 40. This device is similar to the scheme of the German engineering office of Dr. Dorstewitz.Speciälna formujucza hołowka dla wyrobnyctwa sztucznoji biłkowoji obołonky kalibrom 40. Cej aparat po schemi roboty błyźkyj do aparatiw nimećkoho inżenernoho biuro doktora Dorstewitca.Special extruder BGEMH 40NThe peculiarity of the device is the ability to work on the classical scheme used at the Ukrainian enterprise LLC «Belkozin», as well as the radial supply of collagen protein substance. An additional feature of the device is the use of classic end seals of the Polish manufacturer ANGA. Also the unit is designed in a monoblock and has the ability to work with ammonia. Details for interested parties.Osobływistiu aparatu je możływisť roboty po kłasycznij schemi, jaka wykorystowujeťsia na ukrajinśkomu pidpryjemstwi TOW «Biłkozyn», a takoż radiälna podacza biłkowoji reczowyny kołahenu. Dodatkowoju osobływistiu aparatu je wykorystannia kłasycznych torcewych uszczilneń polśkoho wyrobnyka ANGA. Takoż aparat oformłenyj u monobłok ta maje możływisť praciuwaty z amiäkom. Podrobyci dla zacikawłenych osib.4. Special extruder BGEMH 40K

Special molding head for the production of artificial protein shell of caliber 40. This device is similar to the scheme of the KMU, which is considered better than the scheme of the German engineering office of Dr. Dorstewitz.Speciälna formujucza hołowka dla wyrobnyctwa sztucznoji biłkowoji obołonky kalibrom 40. Cej aparat po schemi roboty błyźkyj do aparatiw po schemi KMU, jaka wważajeťsia kraszczoju, niż schema nimećkoho inżenernoho biuro doktora Dorstewitca.Special extruder BGEMH 40K The peculiarity of the device is the ability to work on the classical scheme used at the Ukrainian enterprise LLC «Belkozin», as well as the radial supply of collagen protein substance. An additional feature of the apparatus is the tangential flow of collagen substance directly into the area of rotation of the rotor sleeve. The machine also has the ability to work with ammonia. Details for interested parties.Osobływistiu aparatu je możływisť roboty po kłasycznij schemi, jaka wykorystowujeťsia na ukrajinśkomu pidpryjemstwi TOW «Biłkozyn», a takoż radiälna podacza biłkowoji reczowyny kołahenu. Dodatkowoju osobływistiu aparatu je tangenciälna podacza reczowyny kołahenu bezposerednio w zonu obertannia rotornoji wtułky. Takoż aparat maje możływisť praciuwaty z amiäkom. Podrobyci dla zacikawłenych osib.We invite to cooperate:

E-mail:

kbgarmasch@ukr.net

Contact phone numbers:

(+38096) – 074 – 06 — 49

(+38095) – 466 – 23 — 89